top of page

OCHRONA DANYCH

Jest nam bardzo miło, że zainteresowałeś się naszą firmą. 
Ochrona danych ma wysoki priorytet w zarządzaniu ponadczasowymi meblami GmbH & Co . KG .

 

Ze strony internetowej www.timelessfurniture.de można zasadniczo korzystać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne lub nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, naszym obowiązkiem jest uzyskanie zgody osoby, której dane dotyczą.
 

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych dotyczy ponadczasowych mebli GmbH & Co . KG .
Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.
 

Jako administrator odpowiedzialny za przetwarzanie, firma timeless furniture GmbH & Co. KG wdrożyła środki techniczne i organizacyjne 
w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej.
Niemniej jednak transmisje danych przez Internet mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, tak że nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazywać nam dane osobowe w alternatywny sposób, na przykład telefonicznie.

 

1. DEFINICJE 

Oświadczenie o ochronie danych firmy timeless furniture GmbH & Co. KG opiera się na określonych terminach stosowanych przez ustawodawcę europejskiego w celu przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych stosujemy między innymi następujące terminy:

 

1.  dane osobiste
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej „osoba, której dane dotyczą”). Osobę fizyczną uważa się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednej lub więcej cech szczególnych, wyrażenie można zidentyfikować fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

2.  osoba dotknięta chorobą
Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

3. przetwarzanie
Przetwarzanie to każdy proces przeprowadzany z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur lub dowolny taki szereg procesów w związku z danymi osobowymi, taki jak zbieranie, nagrywanie, organizowanie, organizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odczytywanie, wysyłanie zapytań, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek inna forma udostępniania, dopasowywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

4. ograniczenie przetwarzania
Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 

5. Odpowiedzialny 
Osobą odpowiedzialną lub odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państw członkowskich, osoba odpowiedzialna lub szczególne kryteria jej wskazania mogą być przewidziane w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich.

 

6. przyjęcie zamówienia
Przyjęcie zamówienia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.

7. odbiornik
Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy nie. Jednak organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego mandatu dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców.

 

ósma trzecia
Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby, które na bezpośrednią odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

9. zgoda
Zgoda to każde wyrażenie woli dobrowolnie wyrażone przez osobę, której dane dotyczą, w sposób świadomy i jednoznacznie dla konkretnego przypadku w formie oświadczenia lub innego wyraźnego działania potwierdzającego, za pomocą którego osoba, której dane dotyczą, wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych .

 

 

2. ADRES OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRZETWARZANIE

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:  

 

ponadczasowe meble GmbH & Co. KG

telefon:  +49 711 906 545 0   

e-mail:  info@timelessfurniture.de

centrum biurowo-rozwojowe:  Schorndorfer Strasse 33, 70736 Fellbach

produkcja: annaberger strasse 282a, 09125 chemnitz

strona:  http://www.timelessfurniture.de

3. NAZWA I ADRES INSPEKTORA PRYWATNOŚCI DANYCH 

Firma timeless furniture GmbH & Co. KG zawarła zewnętrzną umowę z firmą GAG GmbH w celu zapewnienia przepisów o ochronie danych, w celu długoterminowej współpracy i aktualnego ukierunkowania wytycznych dotyczących ochrony danych dla firm . 
Każda zainteresowana osoba może w każdej chwili skontaktować się bezpośrednio z naszym działem sprzedaży lub kierownictwem w przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych.
 

 

4. COOKIES 

Strony internetowe ponadczasowych mebli GmbH & Co. KG   posługiwać się  ciasteczka.
Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane i zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego można przypisać strony internetowe i serwery do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.
 

Za pomocą plików cookie firma timeless furniture GmbH & Co. KG może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie. 

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej można zoptymalizować pod kątem użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która korzysta z plików cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ robi to strona internetowa i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. 

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli dana osoba wyłączy ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni funkcjonalne.  

 

5. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI PRZEZ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ 

Ze względu na regulacje prawne na stronie internetowej timeless furniture GmbH & Co. KG znajdują się informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres na tzw. pocztę elektroniczną (adres e-mail). . Jeżeli osoba zainteresowana skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę zainteresowaną będą przechowywane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.  

 

6. PRAWA PODMIOTU DANYCH

 

1. Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo żądania od administratora danych potwierdzenia, czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 

2. prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do otrzymania w dowolnym momencie bezpłatnych informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

3. prawo do sprostowania

każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego ustawodawcę i rozporządzenie prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z uwzględnieniem celów przetwarzania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – także w drodze oświadczenia uzupełniającego. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 

4. Prawo do usunięcia
każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.
 

 

5. Prawo do sprzeciwu

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie przeciwko przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które opiera się na Art. 6 ust. 1 Litera e lub f DS-GVO w celu wniesienia sprzeciwu.  

 

6. Prawo do cofnięcia zgody na podstawie przepisów o ochronie danych

każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić swojego prawa do cofnięcia zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 

7.

UZASADNIONE INTERESY W PRZETWARZANIU,

KTÓRYCH NASTĘPUJE ODPOWIEDZIALNY LUB STRONA TRZECIA 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie artykułu 6 I lit. f RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności na rzecz wszystkich naszych pracowników.

 

8. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie są już potrzebne do wykonania umowy lub zainicjowania umowy.  

 

9.

WYMAGANIA PRAWNE LUB UMOWNE ZWIĄZANE Z PODANIEM DANYCH OSOBOWYCH; KONIECZNOŚĆ ZAWARCIA UMOWY;

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOT DANYCH; MOŻLIWE KONSEKWENCJE NIEDOSTARCZENIA 

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z przepisów umownych (np. informacje o kontrahencie). Czasami może być konieczne zawarcie umowy polegającej na udostępnieniu nam przez osobę zainteresowaną danych osobowych, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawiera z nią umowę. Niepodanie danych osobowych oznaczałoby brak możliwości zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo z przyjemnością wyjaśni osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych. dane osobowe i jakie byłyby konsekwencje niepodania danych osobowych.
 

10. GDZIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE? 

Twoje dane będą przetwarzane w Niemczech.  

11. JAK BEZPIECZNE SĄ TWOJE DANE? 

Aby chronić Twoje dane przed nieautoryzowanym dostępem i niewłaściwym wykorzystaniem, stosujemy i będziemy podejmować szeroko zakrojone techniczne i operacyjne środki bezpieczeństwa zgodnie z prawem niemieckim.  

12. OŚWIADCZENIE

Ochrona danych jest dla nas bardzo ważna. 

Jeśli w naszym aktualnym oświadczeniu o ochronie danych brakuje treści, to się stanie  to nieumyślnie i wbrew lepszej wiedzy.

bottom of page